Дел.бр. 161/2016
Датум:27.01.2016. год


ПРЕДМЕТ: ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА/ПРИМЕДБЕ У ВЕЗИ СА ЈАВНОМ НАБАВКОМ БРОЈ 69/2015


1. На допис потенцијалног понуђача којим се указује на недостатке односно неправилности у Конкурсној документацији, у складу са чланом 63.став2.ЗЈН примљено дана 25.01.2016.године, Наручилац даје наведени одговор:

ПИТАЊЕ/ПРИМЕДБЕ:
У конкурсној документацији на страни 20/47 ставка 2. Техничке и технолошке предности представљају поседовање асфалтне базе за производњу асфалтне масе капацитета ≥ 200 т/х са опремом за дозирање стругане асфалтне масе, у чијем је склопу и стабилно постројење (кохерица) за производњу тврдо ливеног асфалта капацитета ≥ 40 т/х, на удаљености ≤ 50 км од локације на којој се изводе радови максимално износе 30 пондера, односно 5 пондера без опреме за дозирање стругане асфалтне масе.
Молимо да нам појасните којим критеријумима се водила комисија Наручиоца и на основу чега су дефинисане неопходане карактеристике асфалтне база за производњу асфалтне масе? Молимо Комисију да нам појасни због чега је захтевано да асфалта база буде капацитета ≥ 200 т/х када и асфалтна база мањег капацитета задовољава потребе набавке у погледу динамике? Из ког разлога је потребно да иста буде у власништву, зашто се фаворизују одређени понуђачи? Постоје и други видови ангажовања којима се омогућава конкурентност, као што је уговор о пословно – техничкој сарадњи и сл. Услови су постављени тако да се фаворизује фирма која поседује асфалтну базу те захтевамо од Комисије да наведене услове измени.

ОДГОВОР:

Наручилац се, приликом одређивања услова у конкурсној документацији, руководио следећим:
-фабрички капацитет асфалтне базе од 200 т/х се тешко постиже и у савршеним временским условима где је оптимална амбијентална температура и влажност дробљеног, сепарисаног каменог агрегата на минимуму.
-с обзиром на период године када је планирано да се изводе радови, очекујемо да се неће радити у савршеним временским условима и да ће асфалтна база минималног капацитета 200 т/х имати реалан капацитет од максимално 150т/х
-процењена динамика за извођење асфалтерских радова је до 8 узастопних календарских дана где је амбијентална температура и температура подлоге већа од 5°С. С обзиром да мањи капацитет од 200 т/х може да доведе у питање динамику извођења радова, Наручилац је одредио наведене услове.
-предмером и предрачуном на извођењу радова структура цена саобраћајних површина у оквиру Велетржнице КП 6794 К.О. НБГД у делу 4. Коловозна конструкција-позиција број 5.тражи се од понуђача да при производњи асфалта користи стругани асфалт као један од компоненталних материјала. Без опреме за дозирање струганог асфалта немогуће је обезбедити захтевани квалитет асфалтне мешавине у току целог процеса производње.
-предмером и предрачуном на извођењу радова структура цена саобраћајних површина у оквиру Велетржнице КП 6794 К.О. НБГД у делу 4. позиција број 7. тражи се од понуђача да набави материјале и угради их у слоју по пројекту. За производњу тврдо ливеног асфалта неопходно је стабилно постројење (кохерица) којим се обезбеђује хомогенизација свих компоненталних материјала уз достизање производне температуре од 220 °С.
-Понуђач који поседује опрему за производњу асфалта је поузданији јер је у обавези, сходно прописима, да поседује уговор о текућој контроли производње и уградње асфалта и компоненталних материјала који се користе у производњи асфалта, као и да набавља компоненталне материјале одговарајућег квалитета
-Сматрамо да Наручилац није ограничио конкуренцију јер Понуђач који не поседује постројење за производњу асфалта већ га закупљује, може учествовати, сходно одрадбама Закона о јавним набавкама, понуђачима је дозвољено да се удруже и да доставе заједничку понуду.

У Београду, 27.01.2016.

Комисија за јавну набавку

__________________________________

Свјетлана Ћосовић Новаковић