POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE

Na osnovu člana 17. stav 3. i člana 19. Pravilnika o postupku nabavki radova, dobara i usluga Privrednog društva Veletržnica-Beograd d.o.o. i Odluke o pokretanju postupka nabavke radova čišćenja kompleksa „Veletržnica-Beograd“ d.o.o. (broj: 1539/2015 od 24.06.2015. godine) Komisija za realizaciju nabavke poziva Vas da podnesete svoju pismenu ponudu za nabavku kako sledi:

Radovi čišćenja
kompleksa „Veletržnica-Beograd“ d.o.o.

Ponuđač mora ispunjavati Zakonom određene uslove za učestvovanje u postupku, a ponudu u celini priprema i dostavlja u skladu sa konkursnom dokumentacijom i pozivom. U suprotnom, ponuda se odbija kao neispravna.

Ponudu sa dokazima o ispunjenosti uslova iz konkursne dokumentacije ponuđač dostavlja Komisiji za realizaciju nabavke, u zatvorenoj koverti na adresu: „VELETRŽNICA-BEOGRAD“ D.O.O, ulica Autoput bb, 11 070 Beograd – Novi Beograd, sa napomenom:

«Ponuda za nabavku broj 50/2015
– radovi čišćenja kompleksa „Veletržnica-Beograd“ d.o.o.-
NE OTVARATI»

Na poleđini koverte navesti tačan naziv i adresu ponuđača, kao i kontakt osobu i kontakt telefon.
Ponuda se dostavlja najkasnije do 16.07.2015. godine do 14.00 sati.

Evidentiranje sadržine ponuda je javno.

Evidentiranje sadržine dostavljenih ponuda obaviće se u prostorijama naručioca, u Beogradu, „VELETRŽNICA-BEOGRAD“ DOO, ulica Autoput bb, 11 070 Beograd-Novi Beograd, odmah po isteku roka za podnošenje ponuda, odnosno 16.07.2015. u 14.30 sati.

Ovlašćenje za prisustvo i učestvovanje u postupku evidentiranja sadržine ponuda podnosi se predsedniku Komisije neposredno pre početka postupka evidentiranja. Dostavljeno ovlašćenje obavezno mora imati broj, datum, potpis i pečat ponuđača.

KOMISIJA ZA REALIZACIJU NABAVKE

konkursna_dokumentacija_24.05.2015..pdf [197.81 kB]