На основу члана 57. и 60. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», бр. 124/12)
Велетржница-Београд д.о.о. Аутопут бб, Београд-Нови Београд објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Подаци о наручиоцу: Велетржница-Београд д.о.о. Аутопут бб, Београд-Нови Београд, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним Законом о јавним набавкама, овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса: www.veletrznica.co.rs

Врста наручиоца: Привредно друштво

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Опис предмета набавке назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке бр. 69/2015 су радови: Радови санације и изградње саобраћајница у оквиру пројекта наставка изградње I фазе Нациoналне велетржнице

Назив и ознака из Општег речника набавке: 45200000 – радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње

Критеријум за оцењивање понуда : економски најповољнија понуда

Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 12,00 до 14,00 часова, на адреси Велетржница-Београд д.о.о. Аутопут бб, Београд-Нови Београд, II спрат, канцеларија број 18 или се иста може преузети са Портала Управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs или са сајта Велетржница-Београд д.о.о. www.veletrznica.co.rs

Назив, адреса и интернет адреса државног органа или организације где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине и заштити при запошљавању, условима рада и сл:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Саве Машковића 3-5, Београд, http://poreskauprava.org/, www.mfp.gov.rs,
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд www.sepa.gov.rs и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд www.mpzzs.gov.rs  .
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, www.minrzs.gov.rs .

Начин подношења понуде и рок за подношење понуда:
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и Законом о јавним набавкама .
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, телефон и контакт особу.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Привредно друштво„ВЕЛЕТРЖНИЦА - БЕОГРАД“ Д.О.О, БЕОГРАД, Улица Аутопут бб, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова: Радови санације и изградње саобраћајница у оквиру пројекта наставка изградње I фазе Нациoналне велетржнице  ЈН бр 69/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуђачи који не подносе понуду преко поште, предају је на ПИСАРНИЦИ Велетржница-Београд д.о.о. Аутопут бб, Београд-Нови Београд, други спрат, соба бр.17,

Рок за подношење понуда је 01.02.2016. године до 14:00 часова. Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца пристигла и оверена заводним печатом наручиоца закључно са даном 01.02.2016. године до 14:00 часова. Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у писарницу наручиоца и није оверена заводним печатом наручиоца закључно са 01.02.2016. године до 14:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда је јавно. Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 01.02.2016. године у 14:30 часова на адреси наручиоца, у великој сали Велетржница-Београд д.о.о. Аутопут бб, Београд-Нови Београд, други спрат, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
Отварање понуда је јавно и истом може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда и које мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача, са назнаком да се односи на предметну јавну набавку.

Рок за доношење одлуке о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 30 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт
Додатне информације у вези овог позива се могу добити сваког радног дана на бр. телефона 066/8307050, у времену од 11.00 до 15.00 часова .Контакт особа је Свјетлана Ћосовић Новаковић, дипл.правник e-mail: s.cosovic@veletrznica.co.rs

Konkursna dokumentacija [390.5 kB] Kabine i nadstrešnice [53.39 kB] NN mreža [38.54 kB] Spoljno osvetljenje [42.87 kB] Kanalizacija [61.61 kB] Nove saobraćajne površine [84.28 kB] Ozelenjavanje strane [49.47 kB] Sanacija kolovoza [78.89 kB] Signalizacija [39.80 kB] TiS kabine [85.50 kB] TiS kablovska kanalizacija [48.20 kB] Video nadzor [78.44 kB]