Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 3). Društvo sa ograničenom odgovornošću „Veletržnica-Beograd“ Beograd, Autoput bb

objavljuje

PRETHODNO OBAVEŠTENjE

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca

Društvo sa ograničenom odgovornošću
„Veletržnica-Beograd“
Beograd, Novi Beograd, Autoput bb
www.veletrznica.co.rs


2. Vrsta naručioca

Pravno lice u smislu člana 2. stav 1. tačka (3) Zakona

3. Priroda i obim radova, osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke

Planirana javna nabavka radova, 45000000 građevinski radovi – SANACIJA I IZGRADNjA SAOBRAĆAJNICA U OKVIRU PROJEKTA NASTAVKA IZGRADNjE I FAZE NACIONALNE VELETRŽNICE, mesto izvršenja radova: sedište privrednog društva „Veletržnica-Beograd“, Autoput bb, Novi Beograd

4. Okvirni datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda i za zaključenje ugovora

Planirano objavljivanje Poziva za podnošenje ponuda septembar 2015., planirano vreme zaključenja ugovora novembar 2015.godine.

5. Broj ugovora koje naručilac naverava zaključiti

Planirani broj ugovora: 1

6. Adresa i internet adresa državnog organa ili organizacije, odnosno organa ili službe teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl.

Podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju,
uslovima rada i sl.se mogu dobiti kod sledećih institucija:

-Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije: www.mfp.gov.rs
-Poreska uprava Republike: http://poreskaupravars.org/
-Ministarstvo pravde i državne uprave Republike Srbije: www.drzavnauprava.gov.rs
-Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije:www.minrzs.gov.rs
-Agencija za zaštitu životne sredine: www.sepa.gov.rs
-Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine: www.merz.gov.rs

 

VELETRŽNICA-BEOGRAD d.o.o.
direktor
mr Nataša Putnik