На основу члана 17. став 3. и члана 19.  Правилника о поступку набавки радова, добара и услуга Привредног друштва Велетржница-Београд д.о.о. и Одлуке о покретању поступка набавке услуге израде пројекта измене и допуне главног пројекта (број: 2892/2015 од 02.12..2015. године) Комисија за реализацијунабавкепозива Вас да поднесете своју писмену понуду за набавку како следи:

-УСЛУГА  ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА-

Понуђач мора испуњавати Законом одређене услове за учествовање у поступку, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом и позивом. У супротном, понуда се одбија као неисправна.

Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације понуђач доставља Комисији за реализацију набавке, у затвореној коверти на адресу: „ВЕЛЕТРЖНИЦА-БЕОГРАД“ Д.О.О, улица Аутопут бб, 11 070 Београд - Нови Београд, са напоменом:

«Понуда за набавку број 74 /2015

-УСЛУГА  ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА-             -

- НЕ ОТВАРАТИ»

На полеђини коверте навести тачан назив и адресу понуђача, као и контакт особу и контакт телефон.

Понуда се доставља најкасније до 07.12.2015. године до 13.00 сати.

Евидентирање садржине понуда је јавно.

Евидентирање садржине достављених понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у Београду, „ВЕЛЕТРЖНИЦА-БЕОГРАД“ ДОО, улица Аутопут бб, 11 070 Београд-Нови Београд, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно  до 07.12.2015. у 13.30 сати.

Овлашћење за присуство и учествовање у поступку евидентирања садржине понуда подноси се председнику Комисије непосредно пре почетка поступка евидентирања. Достављено овлашћење обавезно мора имати број, датум, потпис и печат понуђач --

www.veletrznica.co.rs

s.cosovic@veletrznica.co.rs

Konkursna dokumentacija 2015.12.02 [627.18 kB]